Alert
W SYTUACJI KRYZYSOWEJ ZWI¿ZANEJ Z POTRZEB¿ ZAKWATEROWANIA LUB UZYSKANIA ¿YWNO¿CI, DOST¿PU DO MEDIÓW LUB OGRZEWANIA NALE¿Y NATYCHMIAST SKONTAKTOWA¿ SI¿ Z LOKALNYM WYDZIA¿EM US¿UG SPO¿ECZNYCH. IF YOU HAVE A LIFE THREATENING OR MEDICAL EMERGENCY, PLEASE CALL 911.

Program pomocy w opłacaniu rachunków za wodę dla gospodarstw domowych o niskich dochodach

Program pomocy w opłacaniu rachunków za wodę dla gospodarstw domowych o niskich dochodach (Low Income Household Water Assistance Program, LIHWAP) pomaga gospodarstwom domowym o niskich dochodach w pokryciu kosztów usług związanych z wodą pitną i ściekami. Mogą z niego skorzystać gospodarstwa domowe, które zalegają z opłatami za wodę pitną i/lub odprowadzanie ścieków. Program LIHWAP pomaga uniknąć odcięcia dostępu do wody pitnej i usług kanalizacyjnych. Dodatkowe informacje i instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć na stronie https://otda.ny.gov/programs/water-assistance/.

myBenefits

czwartek sierpień 11, 2022

Powracający użytkownicy Returning Users

Ubiegaj się o SNAP

Złóż wniosek o pomoc publiczną

Kontynuacja wniosku

Śledź wniosek

Przedłuż uprawnienia do świadczeń

Zgłoś zmiany

Wyświetl szczegóły sprawy

Złóż dokumenty weryfikacyjne

Nowi użytkownicy New Users

myBenefits korzysta z NY.gov, wspólnej usługi logowania stanu Nowy Jork. NY.gov daje dostęp do usług internetowych wielu instytucji stanu Nowy Jork za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła. Więcej informacji można znaleźć na stronie go to my.ny.gov.

Saldo EBT EBT Balance

SNAP i rachunek gotówkowy

Historia operacji

Zmień swój kod PIN

Zgłoś utratę lub zniszczenie karty

Kwalifikuję się? Pre Screening

SNAP

Program pomocy

Ubezpieczenie zdrowotne

Ulgi podatkowe

Uwaga