myBenefits Alerts
W SYTUACJI KRYZYSOWEJ ZWI¿ZANEJ Z POTRZEB¿ ZAKWATEROWANIA LUB UZYSKANIA ¿YWNO¿CI, DOST¿PU DO MEDIÓW LUB OGRZEWANIA NALE¿Y NATYCHMIAST SKONTAKTOWA¿ SI¿ Z LOKALNYM WYDZIA¿EM US¿UG SPO¿ECZNYCH.

IF YOU HAVE A LIFE THREATENING OR MEDICAL EMERGENCY, PLEASE CALL 911.Bolesne doświadczenia z dzieciństwa (znane również jako ACE) to stresujące lub traumatyczne wydarzenia, takie jak zaniedbanie i/lub przemoc. Silnie wpływają one na rozwój mózgu i powodują szeroki zakres problemów zdrowotnych przez całe życie. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma bolesne doświadczenia z dzieciństwa, w Twojej społeczności mogą być dostępne specjalne usługi. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące bolesnych doświadczeń z dzieciństwa lub znaleźć usługi, które pomogą w tym zakresie, odwiedź stronę internetową https://ocfs.ny.gov/programs/cwcs/aces.php Affordable Connectivity Program
Eligible New Yorkers are encouraged to apply for FCCs Affordable Connectivity Program, an extension of the Emergency Broadband Fund, that provides discounts up to $30/month toward internet service. Visit www.fcc.gov/acp for more information and to sign-up.
Low Income Household Water Assistance Program (LIHWAP)
The Low Income Household Water Assistance Program (LIHWAP) helps low income households pay the cost of drinking water and wastewater services. The program can assist households who have past due bills (arrears) for drinking water and/or wastewater services. LIHWAP can help prevent your drinking water and wastewater services from being shut off. For more information and how to apply please visit https://otda.ny.gov/programs/water-assistance/.


myBenefits